помощ за клиенти

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПОКАНА 
ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

"Медищит - СТМ" ООД извършва извънабонаментни обучения, свързани с изискванията на Наредба № РД-07-2 /16.12.2009год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.102/2009г.).

изтегли покана

"Медищит - СТМ" ООД организира извънабонаментно обучение за оказване на първа долекарска помощ (3 дневен курс - общо 24 часа).


НОВИ УСЛУГИ

От 01.06.2010 "Медищит - СТМ" ООД предлага нови извънабонаментни услуги.

 

научи повече

 

НОВИ УСЛУГИ

1. ИЗГОТВЯНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. ИЗГОТВЯНЕ НА ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПО РАБОТНИ МЕСТА.

3. ИЗГОТВЯНЕ НА „ПЛАН ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ”

4. ИЗГОТВЯНЕ НА ”СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ”

5. КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА ”ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” КЪМ ВОДЕЩИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ „СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО” (на присъстващите се издава удостоверение)

7. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ КЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

УСЛУГИ

В съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове Служба по трудова медицина "МЕДИЩИТ-СТМ" ООД  извършва следните услуги:

* Оценка на риска на работните места, изготвяне на карти по професии и дейности с потенциален здравен риск /Наредба 5 от 1999г./

* Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работна среда: микроклимат, осветление, шум, вибрации, ЕМП, електричество, заземление, мълниезащита и др. Службата трудова медицина работи в екип с лицензиран орган за контрол от вида "С" - „МЕДИЩИТ КОНТРОЛ” ООД, който работи качествено и коректно с нашите клиенти.

* Предложение на мерки за подобряване условията на труд за предотвратяване на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.5 ал.1 от Наредба № 5 за реда, начина в резултат на направената оценка на риска на работните места и по чл.14.ал.5 от Наредба № 3/25.01.2008г.

* Участие в разработването на правила и норми  за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във връзка с изискванията на  чл.14.ал.7 от Наредба № 3/25.01.2008г.

* Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Комитетите/Групите по условията на труд, за осигуряване на здраве и безопасност при работа в съответствие с Наредба 4/ДВ бр.133 от 1998г./

* Участие на представител на СТМ  в работата на Комитетите /Групите по условия на труд във фирмата.

* Организиране и провеждане обучение на работници и служители по правилата за първа  помощ, самопомощ и взаимопомощ.

* Изготвяне на списък на задължителните периодични профилактични прегледи и клинико-лабораторни изследвания на служителите, съгласно условията на нормативната уредба и факторите на работната среда

* Организация и провеждане на задължителните медицински прегледи съгласно изискванията по Наредба 3 на  МЗ от 1987г.

* Изготвяне на  анализ на проведените профилактичните медицински прегледи на  работниците и служителите (изготвя се след извършването на профилактичните медицински прегледи).

* Насочване на лицата с установени заболявания или здравни отклонения към личния лекар за диагностично уточняване; сигнализиране с бързо известие НОИ при съмнение за професионално заболяване.

* Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период.

* Изготвяне на заключения за пригодността на работници и служители да изпълняват дадения вид работа при постъпване на работа въз основа на данните от Картата за предварителен медицински преглед.

* Изготвяне на заключения за пригодността на работници и служители да изпълняват дадения вид работа въз основа на извършените профилактични медицински прегледи.

* Изготвяне и поддръжка на досиета за здравословното състояние на работниците и служителите, съгласно чл. 11, ал.10 от Наредба № 3/25.01.2008г., както и осигуряване тяхното съхранение на хартиен и електронен носител.

* Изработване и актуализация документите на фирмите съгласно изисквания на ЗЗБУТ.

 • Списък на длъжностите подлежащи на задължителен профилактичен медицински преглед;
 • Карти за оценка на риска;
 • Карти за оценка на риска при ръчна работа с тежести;
 • Физиологичен режим;
 • Списък на лични предпазни средства, работно  и униформено облекло;
 • Предложение на мерки за ограничаване и намаляване на риска;
 • Списък на лекарствените средства;
 • Лекция за оказване на първа долекарска помощ;
 • Удостоверения за първоначално и ежегодно обучение;
 • Карти за предварителен и периодичен профилактичен медицински преглед;
 • Анализ (справка) за заболеваемостта с временна нетрудоспособност;
 • Анализ на проведените профилактични медицински прегледи;
 • Изготвяне на заключения за пригодност както на новопостъпилите работници и служители, така и след провеждане на задължителните профилактични медицински прегледи;
 • Медицински заключения за лица под 18 год. при постъпване на работа;


* Индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.

 

СТАРА ЗАГОРА
ул. "Княз Александър Батенберг" 28
 СИТИЦЕНТЪР офис 32 и 33
Тел./Факс: 042/ 60 22 09; GSM: 0886/ 90 90 20

e-mail: stm@medishtit.com

за нас | услуги | цени | помощ за клиента | контакти